گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات رانندگان تاکسی فرودگاه

روز چهارشنبه ١٢ اسفند ازساعت ١٠ و نیم صبح تعدادی از رانندگان ویژه فرودگاهای تهران جهت پیگیری مطالبات خود که بدلیل عدم توجه و درایت مدیریت شرکت تعاونی گریبانگیر این قشر زحمت جامعه گردیده در مقابل دفتر شرکت در خیابان ملک تجمع نمودند  که بدلیل درخواست نیروی انتظامی علیرغم میل تجمع کنندگان به داخل شرکت تعاونی راهنمایی گردیدند  که پس از حضور رییس هیات مدیره آقای کاظمی مجددا همان وعدهای قبلی تکرار شد.

 در مجموعه تاکسیرانی و شهرداری واقعا کسی پاسخگو نیست. شرکت تعاونی چندین سال است که بیلان مالی نداده و حدود یک سال است  دوره مدیریت شان به پایان رسیده  و وزارت تعاون هیچ اقدامی بجز نوشتن چند نامه انجام نمی دهد، در صورتی که دقیقا از بی درایتی این هیات مدیره آگاهی دارند. اتحادیه سراسری کشور نیز  کوچکترین دلسوزی نیز نمی کند. از وقتی بی سر و صدا اتحادیه تهران را از بین بردند و سازمان عریض و طویل نظارت بر تاکسیرانی زیر نظر شهرداری تهران ایجاد گردید، روز به روز لقمه نان رانندگان را ضیعفتر کرد. خلاصه این که نظارت درستی در چارچوب مشخصی وجود ندارد تا جلو ضعفها را بگیرد. عده ای نیز از چالشها حداکثر سواستفاده را کرده که بی تردید این ضعفها مختص این حوزه  نمی باشد

این گفته بسیاری از رانندگان تاکسی است « به شهردار تهران بگویید اینهمه که به فکر نوسازی تاکسی های فرسوده هست، کمی هم به فکر معیشت تاکسیرانان باشد تا بتوانند اقساط تاکسی ها را پرداخت کنند»