گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات در ذوب آهن

١-به تازه گی مشاهده شده است که هزینه استخر از پرفراژ حقوقی کارگران و کارکنان کسر شده در صورتی که پرسنل از استخر استفاده نمی کنند

٢- علت حذف سانس پنجشنبه ها استخر ابوذر اصفهان چیست؟

٣- کنترل چی ترمینال شماره ٧ آزادگان  رفتار مناسبی ندارد و علت حمایت مدیریت خدمات و امور اجتماعی از ایشان برای چیست؟

٤- سرویس شیفت بیستجان به کارخانه، بخاری ندارد . چرا مسوولین بازرسی دقت نمی کنند؟ مدیریت خدمات و امور اجتماعی ایا در خواب است؟

٥- اختصاص اتوبوس برای جابجایی کارگران و کارکنان از روبروی رختکن واحد یک کک سازی به ترمینال با توجه به درخواست مکرر کارکنان چرا اجرایی نمی شود؟

٦- مدیریت خدمات و امور اجتماعی به عوض توجیه زیر مجموعه های خود و دادن جواب سربالا به کارگران مشکلات مجموعه را رفع کند. قابل توجه مدیرعامل مهندس صادقی !!!!