گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پارس جنوبی

دروود به کارگران سرزمینم.
مسیر مطالبه گری در جهت حقوق کارگران در تمامی پروژه های کشور همچنان جریان دارد و کارفرمایان نیز با توجه به سبک و سنگین کردن حجم اعتصابات، درب کیسه های جادویی را که به چک پول بسته هست همچنان سفت و شل می نمایند.
در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵کارگران صنایع فولاد بندرعباس که تلاش گسترده ای را از ماهها و هفته ها پیش برای گرفتن دستمزدهاشان آغاز کرده بودند در آخرین هفته سال با بی مهری و بی انصافی کارفرما مواجه شدند و فقط دستمزد مهر،آبان و آذر خود را دریافت نمودند و سه ماه پایانی سال را نیز دریافت نکردند و با خشم و ناراحتی به شهرستان های خود رفتند. البته مهمترین عامل ناکامی کارگران را میتوان افتادن در چاله تفرقه و درگیری که کارفرما درست کرده بود، دانست.

فازهای ۲۲و۲۴نیز بعد از چند روز اعتصاب موفق شدند عیدی و دستمزد بهمن ماه خود را دریافت دارند.
شرکت نصرگستر کرمان در بندرعباس که در حال خاکبرداری اسکله باهنر می باشد هنوز دستمزدهای پیمانکاران را بعد از یکسال کاری پرداخت نکرده است و کارگرانی که از پیمانکار تسویه نمودند هنوز پولهایشان را بعد از گذشت ۶الی۹ماه هنوز دریافت نموده اند.
بیشتر کارگران پروژه ها به دلیل اعتصاب برای دریافت دستمزدهاشان تسویه و بلک لیست شده اند و نمی توانند دیگر در پارس جنوبی کار کنند.
..به امید روزهایی که کارگران سرزمینمان در جلوی خانواده هاشان سربلند باشند…
با سپاس(وارتان خرمدین ،عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران..۲۳/۱۲/۱۳۹۵)