جشن مردمی چهارشنبه سوری شادباش!

در هر شرایطی که باشی، هر قوم ، نژاد، زبانی که داشته باشی، چهارشنبه آخرسال برایت به معنی جشنی است که می توان با مردم در آمیخت و چند لحظه ای به خاطر خانواده هایمان خوش باشیم.
چهارشنبه سوری به کارگران حقوق عقب افتاده، بیکار، حداقل دستمزد بگیر که شرمنده خانواده های خود هستند و امروز برایشان سخت خواهد گذشت، شادباش. چهارشنبه سوری به زنان سرپرست خانواده، پرستاران، آموزگاران، رانندگان، بازنشستگان، زنان خانه دار، کودکان کار، کارتن خواب ها، کارگران جنسی، که به سختی روزگار می گذرانند شادباش.
 چهارشنبه سوری بر کوشندگان زندانی اعم از زنان، کارگران، بهبودخواهان کشور شادباش!
 
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
 
24 اسفند 1395