گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات رانندگان فرودگاه امام

در مورخ شنبه ۱۲/۲۱ رانندگان تویوتای فرودگاه امام که اکثرا متعلق به شرکت سیروسفر بودنند در ورودی دپو تاکسیها دست به تجمع زده و از دریافت نوبت خوداری نمودند. علت این حرکت، بی نظمی و وجود مسافرکشهای شخصی واستارتاب ها می باشد که باتوجه به تعداد محدود مسافر باعث گردیده تا توقف هر خودرو جهت مسافرگیری حددو ۱۵ ساعت گردد که در نتیجه باعث عقب افتادن اقساط و معیشت رانندگان فرودگاهی گردد. علیرغم اینکه در بام ودو هوایی سیستم مدیریتی حاکم بر شرکت سیر و سفر که با پلاک  ع مشغول به فعالیت میباشد با رایزنیهای خاص خود و دریافت وام برای رانندگانش با بهره زیر ۱۰درصد اقدام نموده تا بتواند رانندگان را راغب کند خودروهای سمند را تعویض و به خودروهای یورو ۵ درخواستی مدیریت فرودگاه حضرت امام ارتقا دهد.

 حال ببینید رانندگان تاکسی با پلاک  ت که در حقیقت انها باید به فرودگاهای تهران سرویس دهند که با مدیریت غیرکارشناسی شده سازمان عریض و طویل نظارت بر تاکسیرانی تهران زیر مجموعه شهرداری تهران که با لیزینگ بالای۲۲درصدی و پول پیش انچنانی مجبور به تعویض خودروهای خود میشوند چه میکشند؟

 حدود ۱۸ماه پیش از هر راننده مستقر در فرودگاه مبلغ ۲۵۰هزار تومان گرفتند که مثلا هوشمند سازی کنند که تا کنون خبری نیست و در مقابل مبلغ بالای ۴۰۰ملیون دریافتی که به هیچ وجه به رانندگانی که همواره نسبت به پرداخت کمیسیون خود اقدام می نمودند مربوط نبود.

 القصه با ورود پرسنل محترم نیروی انتظامی ، حراست ومدیریت بزرگوار فرودگاه  و دادن وعده های توخالی،  که پیگیری خواهند کرد موضوع فیصله داده شده ۰

 تا پرده بعد خداوند منان  یارو یاورتان باد