گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن

با توجه به کم کاری ها و سو مدیریت بخش خدمات و اموراجتماعی، معاون این مجموعه در گفتگویی با نشریه آتشکار تلاش نموده است کم کاری های خود را که در نشریه پیام سندیکا به آن مرتب اشاره می شود، پاسخ دهد.

١-ایشان در مصاحبه نفرموده اند برخوردهای نامناسب رانندگان سرویس ها با کارگران را چرا مدیریت نمی کنند؟ و چه پیشنهادی برای تکرارنشدن این موضوع ارایه می کنند؟

٢-در حوزه خدمات رستوران ها فقط به ذکر آمار اکتفا می کنند و به اعتراض کارگران در رابطه با سرد بودن غذا، شلوغی رستوران ها، کیفیت نامناسب غذا اشاره ای نمی کنند.

٣-در رابطه با استخرها و مشکلاتی که بارها توسط خبرنگاران پیام سندیکا به آن اشاره شده است، توجهی ننموده اند.

٤- در مورد ویلاهای چادگان و انزلی به اعتراضات کارگران پاسخ نداده اند که چرا این ویلاها که از دسترنج کارگران ساخته شده نباید رایگان باشد؟ و کارکنان ذوب آهن آیا نباید با مردم عادی که از این ویلاها استفاده می کنند فرقی داشته باشند؟ ایشان درآمد زایی را دلیل دریافت وجه از همکاران ذوب آهنی ذکر کرده اند.

٥- در مورد سفرکارت ها هم که پول هایش از سال ٩٢ تا کنون در کارت ها مانده دلیل خاصی مطرح نکرده و به همکاران توصیه نموده که با مراجعه پول های خود را دریافت کنند.

٦- ایشان در مورد جابجایی ایستگاه خودروهای داخلی ایستگاه کوره بلند و علت افزایش مبلغ بیمه تکمیلی درمان ایران سخنی به میان نیاورده و با سکوت از روی این موضوعات گذشته اند.

عدم پاسخگویی و ماست مالی کردن مشکلات مطرح شده توسط همکاران و خبرنگاران پیام سندیکا ، اصل گفتگوی این معاونت را شامل شده است.