گزارش خبرنگار پیام سندیکا از افزایش قیمت روزنامه ها

با انتشار دوباره روزنامه ها پس از تعطیلات نوروزی، شاهد افزایش قیمت برخی روزنامه ها هستیم. روزنامه های شرق و اعتماد، با افزایش قیمت 100 درصدی، قیمت شان از هزار تومان به 2 هزار تومان افزایش یافت. روزنامه های اقتصادی دنیای اقتصاد، آسیا و جهان صنعت نیز که پیش تر با قیمت 500 تومان به فروش می رسیدند، با افزایش بهای صد درصدی به قیمت هزار تومان عرضه شدند.روزنامه فرصت امروز نیز با افزایش بهای 50 درصدی به قیمت 1500 تومان عرضه شد. این درحالی است که روزنامه فرصت امروز سه ماه است که از دادن حقوق کارکنانش سرباز زده است.

افزایش قیمت 50 و 100 درصدی برخی از روزنامه ها در حالی صورت می گیرد که نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران در سال 1395، 6.8 درصد است و حقوق کارگران نیز بر اساس آن و چانه زنی شرکای اجتماعی فقط 14.5 افزایش یاقت. افزایش قیمت 100 درصدی برخی روزنامه ها، افزایش حقوق 14.5 حداقل دستمزد نیروی کار و افزایش 15 درصدی هزینه حمل و نقل درون شهری که هر ساله صورت می گیرد در حالی است که پیش تر سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از حذف مصوبه مربوط به تعیین سقف حقوق و دریافتی مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به همراه کلیه تبصره‌های آن از برنامه ششم توسعه خبر داده بود.
حال سوال این است این افزایش قیمت چه تاثیری بر دستمزد روزنامه نگاران و دیگر زحمتکشان عرصه مطبوعات می گذارد؟