گزارش خبرنگار پیام سندیکا از اهواز

شرکت فالیز پژوهش پارس واقع در شهرک صنعتی شماره ٢ اهواز که بیش از ٥٠ کارگر دارد از دیماه تاکنون حقوق و عیدی این کارگران را پرداخت نکرده است. در این واحد تولیدی از غذای گرم خبری نیست. مبلغ اضافه کاری محاسبه شده برای این کارگران از دو سال گذشته هم کمتر است. متاسفانه کارگران از هرگونه تشکل صنفی محروم هستند.