عبادت به جز خدمت خلق نیست – گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تاکسیرانی

با خبر شدیم میثم مظفر مدیرعامل سازمان تاکسیرانی برای حضور در شورای شهر تهران نام نویسی کرده است.

ایشان در مصاحبه ای که با مجله همشهری تاکسی کرده است ، می گوید:« … دفاع تمام قد سازمان تاکسیرانی از حریم شغلی تاکسیرانان…» نمی دانیم زمانی که چنین جمله ای را به زبان می آورد شرمسار وجدان خود بود یانه؟؟ چون در همین یکماه اخیر یعنی در ١٣ اسفند رضا رضایی فرد راننده تاکسی فرودگاه به دلیلفشار روحی روانی واسترس های کاری، و همچنین به دلیل ضعیف شدن پیش از اندازه رزق و روزیشان و نرسیدن اوژانس و همکاری نکردن اوژانس فرودگاه فوت نمود. این بخشی از مدیریت ایشان است.

 اگر تمام قد اینگونه تاکسیرانان را حمایت کرده ، دیگر احتیاجی نیست از بی لیاقتی های ایشان سخنی بگوییم.