انتخابات شورای شهر

مبارزه سندیکایی از موارد ریز و درشت تشکیل شده است که برای اثبات حق داشتن یک زندگی انسانی، انباشته شده است. از ورود کارگر به عرصه تولید و برآورده شدن نیازهای انسانی و در انتها رسیدن به زمان بازنشستگی با تمامی حقوق و مزایای  انسان کوشا و خلاق را شامل می‌گردد.

یکی از ابزارهای رهایی طبقه کارگر مبارزات سندیکایی است. کانالی که کارگران را آموزش داده و در گروه های کوچک و بزرگ به آنان در امر رهایی سازماندهی لازم داده می شود. پر مسلم است در اتحاد همین سندیکاهای متنوع و کوچک و بزرگ است که مجمع کارگری  قدرتمندی می‌تواند به وجود آید و در مبارزه با طبقه سرمایه دار به خواسته‌های بر حق خود دست پیدا کند.

یکی از راههای دستیابی به حقوق انسانی، شهروندی، و حقوقی که در قانون اساسی و قانون کار و دیگر قوانین موجود در کلام قانونگذاران جاری شده و به شکلی کتبی در آمده است ، پیاده کردن همین قوانین و جاری نمودن آن در اجتماع و جامعه و مهمتر از همه قرار گرفتن در جایگاه هایی که بتوان به آنان جامه عمل بپوشانید. یکی از این راهها ورود به انتخابات شوراهای شهر و روستا است. برای دستیابی به حقوق کارگری انتخابات شوراهای شهر یک عرصه مبارزه می باشد.

من از وضعیت موجود ناراضی هستم و امثال من هزاران نفر می باشند که وضعیت موجود را برای خود طاقت فرسا و سخت می دانند. این وضعیت موجود، از طرف سرمایه داری، به هر شکلی که خودش می‌خواهد توجیه می شود، که برای من و دیگران قابل قبول نبوده و به سختی می توانیم تحمل کنیم.

در امرانتخابات شوراهای شهر باید بگوییم تا هنگامی که پیشروان طبقه کارگر وارد عرصه نبرد نشوند، از آن آبی گرم نمی شود که دلگرم کننده باشد ولی برای تغییر توازن قوا در این شرایط و به کارگیری ابزاری از ابزارهای حاکمیت سرمایه داری، ورود به انتخابات قابل توجیه است. چرا که از هر روزنه ای باید نفوذ کرد و فریاد حق خواهی را به شکلی علنی و از تریبون حاکمیت سرداد.

درباره شکل شرکت در شوراهای شهر پر مسلم است که باید در آن با توجه به شرایط موجود باید اتحادی را با دیگر نیروهای هم خانواده خود، و نیروهای مردمی تشکیل داد تا شانس ورود به این عرصه مبارزه را مهیا کرده باشیم.

سازماندهی رای طبقه کارگر و همگام کردن زحمتکشان برای ریختن آرایشان به سود رفقای کارگرشان امری است حیاتی.

شباهنگ کارگر فلزکار