گزارش خبرنگارپیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن اصفهان

 

١- کمبود نیروی کار در ریخته گری باعث فشارکاری زیاد بر روی کارگران گشته است. چرا شرکت برای استخدام نیرو اقدام نمی کند؟

٢- کیفیت نان توزیعی در رستوران شرکت بسیار بد است. چرا مسوولین اقدام برای رفع این مشکل نمی کنند؟

٣- برای خدمات رسانی بهتر برای استفاده از استخر چه کاری انجام شده است؟

٤- با اینکه در کارت غذای کارگران و کارکنان موجودی کافی وجود دارد ولی غیر قابل برداشت است. چرا مسوولین از سال گذشته تاکنون این موضوع را مرتفع نمی کنند.