گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

با توجه به اینکه در آخرین اعتصاب قرار شد مدیریت روزهای تعطیل را برای کارگران روزکاری نزند، ولی متاسفانه باز هم شاهد این بدقولی مدیریت هستیم. در روز میلاد امام علی ٢٢ فروردین مدیریت طی دستوری همه کارگران سه شیفت را ملزم به سرکار بودن کرد. با اینکه واکنش کارگران به این تصمیم مدیریت بسیار تند بود  و به مدیریت منابع انسانی پیغام داده شد که شرکت این تصمیم را لغو کند ولی در نهایت همه کارگران مجبور به آمدن به سرکار شدند.

غیبت به معنای تمدید نشدن قرارداد و نمره منفی در پرونده کارگران است