گزارش خبرنگار پیام سندیکا از فرودگاه امام

با هماهنگی مدیریت فرودگاه و تبعیت سازمان تاکسیرانی از ٦ اردیبهشت حکم تخلیه رانندگان تاکسی که عضو تعاونی تاکسیرانی هستند، از فرودگاه امام صادر شده است.

موضوع خروج رانندگان تاکسی از فرودگاه امام بر سر لحاف ملایی است که رانندگان باید پرداخت کنند. یعنی قراردادی را که تعاونی باید ببندد ، هزینه اش توسط رانندگان پرداخت شود آن هم نفری ٢٠٠ هزار تومان. در غیر اینصورت تمامی رانندگان تاکسی با تایید شرکت تعاونی یا میروند مهراباد یا تغییر کاربری پیدا کرده به خطوط دیگر اعزام خواهند شد.

در اعتراض به این حرکت تجمعی از سوی رانندگان سازماندهی شده است .