گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان

مهندس صادقی مدیرعامل ذوب آهن در جمع کارکنان و کارگران از تعصب کارگران به ذوب آهن گفت و از کارگران خواست همچنان صرفه جویی را در اولویت قرار بدهند. مهندس صادقی اما در مورد مشکلات کارگران و موضوع نامتناسب بودن دستمزد ها با کار سخت  و وضعیت بد رفاهی کارگران هیچ نگفت.

اقای صادقی نگفت که آیا کارگران باعث بدهی ها شده اند؟؟؟ نمی دانیم چرا در مورد مقصرین این بدهی ها که مدیریت گذشته بوده اند ، هیچ اقدام قضایی صورت نمی گیرد؟  آقای صادقی باید به کارگرانی که می گوید صرفه جویی باید برایشان در اولویت باشد بگوید که سهم مدیران گذشته در این بدهی ها چقدر بوده است که تاوانش را کارگران سالهاست دارند می دهد.