گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تجمع در نیشکر هفت تپه

 

صبح امروز حدود ٢٠٠ نفر از کارگران بازنشسته اسفندماه نیشکرهفت تپه بدلیل پرداخت نشدن حق بیمه ٤ درصدی سهم کارفرما به تامین اجتماعی برای ٣٤٠ نفر که شرایط بازنشستگی ازطریق طرح مشاغل سخت و زیان اور را دارند در مقابل کارخانه تجمع کردند. متاسفانه پیگیری آنها ازطریق مدیریت شرکت نتیجه نداد و کارگران دراعتراض به نحوی واگذاری شرکت به بخش خصوصی که در پرداخت کردن و انجام دادن تعهداتش ناتوان است دست به تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری شهر شوش زدند. از جمله خواسته های کارگران معترض ازسیاستهای دولت درواگذاری شرکت انتقاد کرده و خواستار سلب مالکیت از بخش خصوصی و مالک فعلی هستند.

شرکت نیشکرهفت تپه بزرگترین شرکت و کارفرمای بدهکار به تامین اجتماعی درکشور است. همین موضوع باعث شده که سازمان تامین اجتماعی از تعویض و تمدیدشدن دفترچه های درمانی کارگران این شرکت اجتناب کرده و کارگران از نظر درمانی با مشکلات زیادی روبرو باشند.