اعتصاب همچنان ادامه دارد!

اعتصاب کارگران بخش صنعت نیشکرهفت تپه وارددومین روزشد.

بدنبال اعتصاب چند روز گذشته بازنشستگان شرکت هفت تپه که منجر به بستن جاده بین المللی – اندیمشک اهواز شد، کارگران شاغل در نیشکرهفت تپه هم وارد دومین روز تحصن شدند.

صبح امروزپانزدهم خردادقائم مقام مدیریت شرکت سیامک نصیری افشار وارد اجتماع متحصنین شد و با داد و فریاد اعلام کرد:«هرکس به سرکار خود برنگردد اخراج می شود.» سپس گفت: «درب شرکت رامی بندیم و شرکت را تعطیل خواهیم کرد» که در این لحظه کارگران شدیدا ایشان را هو کرده و از ایشان خواستند شرکت را رها کرده و از اینجا بروند .

کارگران که شدیدن اعصبانی بودند به او گفتند که از زمان ورود بخش خصوصی به شرکت برای ما هیچ گونه دستاوردی بجز فلاکت نداشته اید. کارگران اعلام کردند اگر فورن مطالبات کارگران پرداخت نشود در اعتراض به سیاست غلط دولت در واگذاری شرکت به این مجموعه ناکارآمد مانند گذشته اقدام به تحصن در مقابل درب فرمانداری و بستن جاده اندیمشک اهوازخواهند کرد.

کارگران حقوق فروردین و اردیبهشت و پاداش سال های ٩٤ و ٩٥ خود را دریافت نکرده اند و بدلیل پرداخت نشدن بیمه سهم کارفرما به تامین اجتماعی از اسفندماه سال گذشته دفترچه های درمانی کارگران و کارکنان شرکت تمدید و تجدید نمی شود. ازماه اسفند نیزحق بن همه کارگران و کارکنان نیز برخلاف قانون قطع شده و هنوز حقوق بهمن و اسفندسال سال ٩٤ کارگران روزمزد نیز پرداخت نشده است. کارگران ازفضای امنیتی شدیدی که مدیریت شرکت بدلیل ناکارآمدی خود بوجود آورده و هر روز شاهد اخراج همکاران خود هستند  به شدت معترض بوده و خواهان برچیدن دوربین های نصب شده درسطح شرکت هستند.