گزارش از نیشکر هفت تپه

در پی اعتراضات روزهای گذشته و جهت پیگیری خواسته ها صبح امروز ٢٠خرداد حدود ١٠٠ نفر از ٣٤٠ بازنشسته اسفندماه شرکت نیشکر هفت تپه مجددن  به مدیریت شرکت مراجعه و به شدت از تاخیر شرکت درپرداخت سهم ٤ درصد ی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی انتقاد کردند که با صحبت های رئیس امور اداری شرکت و اعلام اینکه ظرف چند روز آینده مبلغ مذکور پرداخت خواهدشد، فعلن بصورت مشروط به اعتراض خود پایان دادند.