گزارشی از اعتصاب کارگران کاغذ پارس هفت تپه

صبح امروز ٢٣ خرداد حدود ٣٠٠ کارگر شرکت بدلیل پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت درموعد مقرر در رابطه با برداشته شدن فضای امنیتی وامنیت شغلی و همچنین تغییرنوع قرارداد ازماهیانه به یک ساله با توجه به مستمر بودن شغل خود و نیز برگزار نشدن انتخابات کارگری توسط کارفرما و اجرا نکردن طرح مشاغل بندی که سالهاست بازنگری نشده، در محوطه شرکت دست به اعتصاب زدند.  کارگران خواهان توجه مدیران این شرکت به خواسته های برحق خودشدند که پس از٣ ساعت تحصن نماینده کارفرما درجمع کارگران حاضر شد و قول داد که خواسته های انها را بررسی و ظرف یک هفته نتیجه را به انها اعلام کند. کارگران هم بصورت مشروط به اعتصاب خود پایان دادند.

این اعتصاب درحالی صورت گرفت که توسط مالک شرکت سهام آن جهت واگذاری دربورس گذاشته شده است.