گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات در ذوب آهن

١– طی دوسال گذشته لباس کار به کارگران عایق کار داده نشده است. دلیلش چیست؟

٢- کارکنان آزمایشگاه مرکزی خواستار پرداخت حق اشعه شدند. این بخش از کار بسیار خطرناک و سرطان زاست.

٣- سیستم تهویه رختکن مدیریت کوره بلند خراب است. چرا مدیریت انرژی در این مورد کم کاری می کند؟

٤- کارگران شیفت کار از عدم مداومت کاری شکایت دارند که این موضوع منجر به غیبت در سیستم تردد شده است. امور اداری چرا اقدام نمی کند؟

٥- کارگران و کارکنان ساکن در بهارستان خواستار بسته شدن قراردادی با کلینیک دندان پزشکی هستند. مدیریت بیمه اقدام کند.