گزارشی از اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه

اعتصاب گسترده درشرکت نیشکرهفت تپه دردمای بالای  ٥٠درجه خوزستان از ساعت  ١٠ امروز ٢٨ خرداد شروع گردیده است. بیش از٧٠٠ نفر از بخشهای مختلف شرکت شامل کارگران رسمی و روزمزدی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق بهمن و اسفند ماه ٩٥ و فروردین و اردیبهشت ٩٦ در این اعتصاب شرکت دارند. این اعتصاب در مقابل دفتر مدیریت شرکت صورت گرفته است.

 درخواست اعتصابیون پرداخت حقوق عقب افتاده روز مزدها، کارگران رسمی پاداش سالهای ٩٤ و ٩٥ معوق و تمدید و تجدید نشدن دفترچه های درمانی است.

همچنین حدود ٢٠٠ نفر از ٣٤٠ کارگر بازنشسته اسفندماه شرکت نیز بدلیل پرداخت نشدن ٤ درصد سهم کارفرما به سازمان تامین و بلاتکلیفی وضعیت شغلی خود، کارگران شاغل را همراهی می کنند.

پس ازتجمع کارگران در مقابل دفتر شرکت، مدیریت کارخانه مهندس مومن غریب  درخواست کرد که کارگران به اعتصاب پایان دهند، که با اعتراض شدید کارگران مواجعه شد.

به دلیل گرمای شدید بالای ٥٠ درجه کارگران راس ساعت ١٢ محل اعتصاب را ترک و مقرر شدند که روز بعد نیز تا رسیدن به خواسته های قانونی خود به اعتراض ادامه دهند. نیروی انتظامی نیزدرمحل اعتصاب حضورداشتند