گزارش خبرنگار پیام سندیکا از اعتصاب در پترو شیمی دماوند

سال ۱۳۹۶ سه ماه اول خود را سپری کرده است ولی تاکنون بسیاری از کارگران پار س جنوبی دستمزدهای دو سه ماه آخر سال ۹۵خود را نگرفته اند. جسارت اعتراض و اعتصاب نیست. کارها کم شده اند و بیکاری بیداد می کند و کار پیدا کردن برای دوستان و آشنایان از سالهای پیش بسیار سخت شده است و این دامنه ترس از بیکاری،کارفرمایان را چنان گستاخ نموده است که در جهت استخدام کارگر ارزان، کوچکترین جنبش مطالبه گری را با تسویه حساب و بلک لیست جواب میدهند. یعنی بعد از تسویه شدن و بلک لیست دیگر نمی توانی در شرکتهای مربوط به پارس جنوبی کار بکنی، مانند کارکنان پایپینگ شرکت پتروشیمی بوشهر که بخاطر اعتصاب برای حقوق و دستمزد قانونی خود همگی تسویه و بلک لیست شدند .

هم اینک در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۶کارکنان شرکت عمران ساحل در پتروشیمی دماوند پارس جنوبی عسلویه بخاطر دیر پرداخت دستمزدهای خود از بهمن سال ۱۳۹۵ تاکنون دست به اعتصاب زدند و سر کارهایشان نشستند. طبق آخرین خبر از وضعیت این اعتصاب از طرف حراست به آنان گفته شد که بروید تسویه حساب بکنید و اگر هم پولتان را ندادند ما هم نمی توانیم کاری بکنیم. شوربختانه کارگران هیچ پناهگاه حقوقی ندارند تا از طریق آن خواستهای خود را بر کارفرما تحمیل بنمایند.

با سپاس، وارتان خرمدین عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران۲۸/۳/۱۳۹۶)