پیام سندیکا، شماره ٥٧ ویژه نامه اول ماه مه ١٣٩٦منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٥٧ ویژه نامه اول ماه مه ١٣٩٦ بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد .

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص١

سروده هایی برای اول ماه مه  ص ١٦

گزارشات کارگری از سراسر کشور  ص ٢٥

جنبش کارگری: گفتگو، نامه نگاری و.. ص ٥١

منطق مبارزە طبقاتی، کسی را گریزی نیست! ص ٥٣

شورای شهر و وظیفه کارگران سندیکایی ص ٥٥

انتخابات شورای شهر ص ٥٨

کاظم  عاشقی نین خاطره لری ص ٥٩

جشن اول ماه مه ١٣٢٥ به روایت آبراهامیان ص ٦٠

کوشندگان تا به آخر استوار ص ٦٩

روز جهانی کارگر و زنان ص ٩٤

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک