گزارشی از تجمع در نیشکر هفت تپه

صبح امروز ٧ تیرماه بازنشسته های نیشکر هفت تپه در اسفندماه این شرکت بدلیل بدعهدی مکرر کارفرمای درخصوص وعدهای داده شده،در مقابل درب امور اداری شرکت تجمع اعتراضی برگزارکردند.

 مدیراموراداری دراین تجمع اعلام کرد که باهماهنگی های به عمل آمده  چند جانبه بین سازمان تامین اجتماعی و شرکت و استانداری مقررشده که از طریق شورای تامین استان این توافق اجرایی شده و مشکل ٤ درصدسهم کارفرمای ٣٤١ نفرکارگران بلاتکلیف شرکت و مشکل دفترچه های درمانی کارگران که ٤ ماه است بخاطر پرداخت نکردن مبلغ بیمه ماهیانه کارفرما فاقد اعتبارهستند با موافقت تامین اجتماعی حل شود.  

شرکت نیشکرهفت تپه بیش از ٢٣٠ میلیارد تومان برابر با یک چهارم ارزش و سرمایه شرکت هفت تپه به تامین اجتماعی بدهکاراست و از زمان خصوصی سازی در این ١٥ ماه اخیر حدود٥٠ میلیاردبه مبلغ مذکورافزوده شده است.

نیشکرهفت تپه بزرگترین بدهکارسازمان تامین اجتماعی درسطح کشور است. سوال اینجاست چرا شرکت را با مبلغ پرداخت ٦ میلیاردتومان یعنی دوسوم مبلغ حقوق یک ماه پرسنل شرکت از طریق مناقصه سوری به مالکین جدید واگذار کرده اند؟ که جای سوال وتحقیق وتفحص دارد. ولی این شرکت را به سازمان تامین اجتماعی که یک شخصیت حقوقی قدرتمند است بجای طلب خود از شرکت واگذارنکردند تا کارگران این شرکت دچارمعضلات موجود نشوند. متاسفانه شرکت نیشکرخودمانی سازی شده نه خصوصی سازی بخاطرهمین موضوع است که فریاد پرسنل این شرکت در این مدت بجایی نمی رسد. کارگران این شرکت ٢ ماه حقوق و٢ ماه پاداش سالهای گذشته وعلاوه بر اینها شرکت حقوق کارگران روزمزد در بهمن و اسفندسال ٩٤ را به همراه حق بیمه آنها ، بدلیل اختلاف با پیمانکار طرف قرارداد خود پرداخت نکرده و هنوز ١٠ میلیارد بیمه سهم کارفرماها که مصوبه مجلس درسال٩٢ است را شرکت به تامین اجتماعی پرداخت نمی کند، تا حدود ١٨٠ نفر نی بران بلاتکلیف فصلی نیز بازنشسته شوند.

دولت باید پاسخ دهد که چرا این شرکت را با این همه مشکلات حل نشده معوق به کسانی واگذارکرده که از پرداخت حتی جیره ماه رمضان حدود ٢٥٠٠ نفر از پرسنل خود که شامل ٢ عدد مرغ و یک پاکت خرما و یک کیسه برنج است برنماید. چرا با اینگونه واگذاریها شرایط منطقه را در نظر نگرفته و هر روز کارگران باید برای ابتدایی ترین حقوق خود دست به اعتصاب بزنند و بصورت فله ای توسط کارفرما اخراج شوند.

ازمسئولین مربوطه که درخواب غفلت هستند می خواهیم که هرچه زودتربه این اقدام غیرکارشناسانه و رانتی و ظالمانه نسبت به حقوق کارگران و خانواده های انها پایان دهند و واگذاری شرکت را لغو و به دولت بازگردانند.