گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

١-از مدیریت تقاضا می شود جهت ایمنی و حفظ جان کارگران برای حمل دستی پاتیل مواد مذاب به آزمایشگاه فکری بکنند. آیا نمی شود از ربات ها برای نمونه برداری از پاتیل و حمل آن به آزمایشگاه بهره گرفت؟  مانند سالهای قبل؟

٢- مدیر مالی و اقتصادی ذوب آهن از کاهش هزینه های تولید شرکت در سال ٩٥ نسبت به سال ٩٤ خبر داد. امیدواریم این صرفه جویی که با دستان کارگران اجرایی شده است به امکانات بهتر و دستمزد بیشتر کارگران ختم شود.

٣- متاسفانه مشکلات همیشگی کارگران چه در موضوع بیمه های تکمیل درمان، موضوع سرویس های حمل و نقل کارگران، کیفیت بد نان، درمانگاه ها و کلینک های بی کیفیت، سختی کار، طبقه بندی مشاغل….. همچنان مشکل همیشگی کارگران است.

کارگران ذوب آهن چاره ای ندارند مگر اینکه سندیکاهای چند گانه خود را در این کارخانه عظیم برپا کنند تا بتوانند مشکلات خود را بصورت ریشه ای حل کنند. تلاش برای ایجاد سندیکاها را جدی بگیریم و با همکاران خود در این زمینه گفتگو کنیم.