گزارش خبرنگارپیام سندیکا از ایران خودرو

در ایران خودرو مبلغ ٤٪‏ سختی کار کارگران را هر ماهه به تامین اجتماعی واریز نمی کنند. بلکه در زمانی که کارگر به سابقه ٢٠ سال رسید این مبلغ به تامین اجتماعی واریز می شود. سوال این است چرا سختی کار کارگران هر ماهه از سوی شرکت به تامین اجتماعی واریز نمی شود؟

١-مبلغ ٤ درصد سختی کار هر ماهه مبلغ هنگفتی می شود که شرکت با سود آن بسیار استفاده مالی می برد

٢- دلیل این ترفند ضد کارگری این است که چنانچه کارگری در حین کار فوت کند مستمریش از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد و شرکت هم از پرداخت ٤ درصد سختی کار فارغ شده و پول این ٤درصد در جیبش خواهد ماند

٣- چنانچه کارگری در زمان قبل از رسیدن به بازنشستگی قراردادش تمدید نشود و یا به هر دلیلی اخراج شود بازهم ٤٪‏ هزینه سختی کارش در جیب ایرن خودرو می ماند.

بازرسان تامین اجتماعی و به ویژه مدیریت تامین اجتماعی در این دزدی کثیف همراه شرکت ها ی بزرگ هستند. و دلیل محدود کردن سندیکاهای کارگری دقیقن به همین دلیل است تا نظارت کارگری بر این دزدی ها اعمال نشود و حقوق کارگران مورد سواستفاده شرکت های چون ایران خودرو قرار گیرد.