از اوایل تابستان قطعی برق در تهران، کرج، خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان آغاز شده است. این درحالی است که از فروش برق به ارمنستان و دیگر کشورهای همسایه خبرهایی به گوش می رسد.

در دوران ریاست جمهوری اقای احمدی نژاد با هیاهوی بسیار راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در دستور کار قرار گرفت و راه اندازی شد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک بر  پايه إظهار نظر کارشناسان مطلع این باور است که چنانچه برق تولیدی این نیروگاه به مصرف داخلی برسد، به تنهایی نیمی از مصرف برق مورد نیاز کشور را برآورده کرده و این برق کم هزینه می تواند ٢٤ ساعت به مصرف رسیده  و مردم هم هزینه کمی پرداخت کنند.

سوال اینجاست : راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و فروش برق به همسایگان و قطعی مکرر برق به دلیل کمبود برق تولیدی را چگونه می توان در کنار هم گذاشت؟ با توجه به اینکه رنج تحمل قطعی برق و گرما فقط به زحمتکشان شهر و روستا تحمیل شده و سرمایه داران در برج های خود از برق اظطراری استفاده می کنند.