گزارش از نیشکر هفت تپه

در حالی که هنوز مشکل کارگران با مدیریت کارخانه حل نشده است در سایت کارخانه هفت تپه برای آنکه نشان دهد کارگران مشغول کارند و هیچ اتفاقی نیفتاده و اعتصابی هم درکار نیست و کسی هم دستگیر نشده است، اقدام به پخش عکسی از فعالیت کارگران در کارخانه شده است.
از آنجایی که دروغگو کم حافظه می شود درعکس سمت چپ فردی که خم شده صباح سواری است که چند روزه در بازداشت قرار دارد.
مدیریت به جای این دروغ سرهم کردن ها آیا بهتر نیست، کارخانه را به کارگران وا گذاشته و به دنبال زندگیش برود تا کارگران خود کارخانه را به سامان برسانند؟