تکذیبیه

در چند روز گذشته بیانیه هایی بنام سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه صادر میشود که با تحقیق وپرس و جو از سایر رفقا ،متوجه شدیم که این بیانیه ها هیچ ارتباطی با سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ندارد.لذا ضمن محکوم چنین عملی ،که اوج بی اخلاقیست اعلام انزجار می کنیم.نظر به وضعیت بوجود آمده در نیشکر هفت تپه و پیامدهای مربوط به آن ،چنین اعمالی تنها ریختن اب در اسیاب دشمنان طبقه کارگر، می باشد.
با ارزوی اندکی رفاقت،صداقت وانسانیت
رضارخشان
٥/٥/١٣٩٦