گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

یکی از مشکلات کارگران ایران خودرو که در سالهای ٧٥ تا ٨١ تحت پوشش پیمانکاری های نیروی انسانی قرار گرفتند این موضوع است که سختی کار این کارگران در طی این سالها واریز نشده است. این کارگران که زیر نظر تعاونی خاص مشغول به کار بوده اند امروز با مشکلی به نام عدم واریز سختی کار این سالها روبرویند و مدیریت نیز قدمی برای حل این مشکل بر نمی دارد. این درحالی است که شرکت تعاونی با همکاری مدیریت ایران خودرو در آن سالها مبادرت به این اجحاف در حق کارگران کرده است.

اعتراض کارگران  با این ترفند روبرو شده است که تعاونی که به کارگران پیشنهاد داده است از سهام موجود آنها در شرکت تعاونی این مبلغ سختی کار به تامین اجتماعی واریز شود. یعنی سودی را که به مدت ٦ سال با برده کردن کارگران بدست آورده اند در جیب مدیریت نامحترم تعاونی خاص بماند و خود کارگران همچنان متضرر باقی بمانند.

این گونه اجحافات دقیقن به عدم نظارت وزارت کار و بخش بازرسی آن و عدم اجرای قانون و سیاست های ضدکارگری وزارت کار برمی گردد.

آیا وزیر و زیر مجموعه اش از این حق کشی آشکار بی خبرند؟