• ١-مدیریت در اقدامی غیر معمول سهمیه شیر قسمت های مختلف شرکت را کاهش داده و فقط به بخش هایی که به قول خودش شغل کارگران بیماری زا تشخیص داده می شود، شیر تعلق خواهد گرفت. با توجه به آلودگی هوا در کلیه قسمت ها این کاهش سهمیه نقض قوانین کار و حقوق کارگران و کم کردن دستاوردهای کارگران می باشد و در راستای کم کردن هزینه ها صورت گرفته است. آیا بهتر نیست از دستمزدهای آنچنانی بعضی از مدیران کاسته شود تا هزینه ها کمتر شده و شیر به کارگران داده شود؟

    ٢- به دلیل وجود حشرات و حیوانات موذی در شرکت، سمپاشی کلیه مناطق باید هرچه سریعتر انجام شود تا بیماری های واگیردار از حیوان به انسان منتقل نشود. همچنین موضوع پسماندها که سالهاست کارگران را رنج می دهد بصورت علمی بررسی و هرچه زودتر رفع شود.

    ٣- بازنشستگان شرکت از نحوه الویت بندی سهمیه ویلاهای انزلی و چادگان ناراضی هستند. همچنین با آمدن تابستان هنوز کارت های استخر بازنشستگان توزیع نشده است.