گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

١- در بعضی از کلینک های استان اصفهان از پذیرش بیمه ایران خوداری شده است. لطفن مدیریت خیلی سریع بررسی و پیگیری کند که چرا در کلینک خانواده اصفهان چنین اتفاقی افتاده است.

٢- مواد غذایی استفاده شده در شیفت شب تاریخ گذشته هستند. این موضوع باعث بیماری کارگران می گردد. مدیریت خدمات اموراجتماعی چرا در این مورد حساسیت ویژه به خرج نمی دهد؟

٣- لامپ های گازی کارگاههای الگومراسیون سوخته اند و کارگاه در خاموشی به سر می برد. مدیریت چرا رفع علت نمی کند؟

٤- مدیریت بیمه از پرداخت هزینه عینک کارگران طفره می رود چرا؟

٥- کارگران تلاشگر ذوب آهن ١٠٠ هزار تن ریل ملی به وزارت راه تحویل خواهند داد تا دست واسطه گران و نابود کنندگان صنایع از این عرصه   کوتاه شود.