گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت دارو سازی نوین کاوش مامطیر ساوه

در ادامه وضعیت کارگران در شرکت دارو سازی نوین کاوش مامطیر در ساوه صبح  امروز ٢٣ مرداد کارگران در تجمعی در قسمت اداری کارخانه خواهان 8ماه حقوق عقب مانده خود شدند .

مدیر عامل شرکت با حضور خود در شرکت مجددن وعده پرداخت را داد، اما تعداد ٢٥ کارگر باقی مانده شرکت، دیگر فریب حرفهای ایشان یعنی مهندس طهماسبی را نخوردند و این بار از خارج شدن ایشان با ماشین ١٤٠ میلیونی جلوگیری نمودند و سپس با آوردن نامه از دادگاه، ماشین ایشان را توقیف نمودند.

امروز ایشان مجبور شدند که بدون ماشین به تهران باز گردند. بقیه کارگران نیز با این تجربه شکایت خود را به دادگاه خواهند برد .

 « درود بر کارگران مامطیر ساوه و کوشندگان سندیکای اش.  سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران»