خبرنگار پیام سندیکا از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

بالاخره پس از چهار روز نتیجه انتخابات نهایی  شورای فرمایشی و تحمیلی شرکت واحد اتوبوسرانی ،اعلام شد. از 819 رای به صندوق ریخته شده 200 رای باطله بوده که به معنای اعتراض 200 راننده به این انتخابات است. همچنین در این روز 962 نفر آمار شاغلین در سامانه بوده،یعنی 143 نفر هم حاضر به شرکت در انتخابات نشده اند.

343 نفر از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی شاغل در سامانه یک، شورای اسلامی کار را نمی خواهند. یعنی بیش از یک و سوم از رانندگان آشکارا معترض این انتخابات بودنده اند.  

 در هر دوره از رای گیری رانندگان با تهدید و فشار مدیریت مجبور به رای دادن می شوند که بازهم به نشانه اعتراض و اعمال  فشار مدیریت رای سفید و با نوشتن باطل است اعتراض خود را بیان می کنند. با این انتخابات فرمایشی و باطل اعلام نمودن بخشی از آرا  از 20 کاندیداکه از ابتدای رای گیری کاندیداها لحظه ای از تبلیغات دست نکشیدن و از اول رای گیری با اعمال فشار از سوی کاندیداها و عوامل بهره برداری که نوعی تخلف و قانون گریزی میباشد،تنها 4 نفر با حائز اکثریت آراء به زور نماینده فرمایشی گردیدند و بقیه کاندیداها نتوانستند حتی یک سوم آرا را اخذ کنند و شوراهای اسلامی کار فرمایشی پس از رای گیری زوری با چهار نفر، پس از اتمام مهلت قانونی اعتراض ها که مد نظر مدیریت میباشند،رسما بصورت غیر قانونی‌ آغاز به کار خواهد کرد.

صورت جلسه انتخابات فرمایشی هم ضمیمه است