ازنیشکر هفت تپه چه خبر؟!؟

تعداد۱۴ کارگرنیشکرهفت تپه توسط کارفرما اخراج شدند.
 
اخراج فله ای کارگران روزمزد شرکت پس از اعتصابات اخیر و بستن جاده اندیمشک – اهواز همچنان ادامه دارد و کارفرمای شرکت درحال انتقام گیری ازکارگران است. تعداد۱۱ نفر از این کارگران در بخش بانک ماشین آلات و سه نفر از آنها در کارخانه تولید شرکت مشغول بکار بودند که بدلیل نوع قرارداد (روزمزدی) و نداشتن قرارداد هر زمان که کارفرمای این شرکت اراده کند براحتی بدون توجه به وضعیت خانوادگی آنها و با کوچکترین مسئله و بدون رای کمیته انضباطی و به صورت دستوری اقدام به اخراج کارگران می کند.
گفته می شود تعداد۱۱ نفر از این کارگران در تجمعات روزهای اخیر بدلیل پرداخت نشدن مطالبات کارگران حضور داشته اند. امنیت شغلی از مهمترین دغدغه کارگران است بیش از ۹۵درصد قرارداد کارگران کشور موقت است که باعث شده کارفرمایان علیرغم پرداخت نکردن مطالبات کارگران، براحتی کارگران معترض را اخراج کنند. در صورتی که ماده ۷ قانون کار اصلاح نشود و شورای عالی کار و دولت فکری به حال این موضوع نکند هر روزه شاهد اخراج فله ای کارگران خواهیم بود.
 سرمایه داری حاکم با مسلط کردن نظام نوین برده داری بیشترین ضرر را خود کارفرمایان بخاطر بی انگیزه کردن کارگران وعدم امید به اینده شغلی کارگران، متحمل خواهند شد.