جان رضا شهابی در خطر است!

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرده است نامه ای خطاب به وزیرکار نوشته و در آن به وضعیت وخیم رضا شهابی اشاره کرده اند. این نامه در دبیرخانه وزارت کار ثبت گردیده است. برای پیگیری این نامه سندیکای کارگران شرکت واحد ساعت ١٠ صبح روز دوشنبه ٣ مهر به وزارت کار مراجعه خواهد کرد.

از همه اعضا و هواداران سندیکاهای کارگری دعوت می کنیم در این همراهی سندیکای برادر را تنها نگذاریم.

 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

اول مهر ١٣٩٦