گزارش خبرنگار پیام سندیکا از بندرعباس

ساعت ده صبح روز ٢٤ آذرماه مرحوم حبیب جداوی ٢٢ ساله ازمنوجان کرمان که در پروژه ستاره نفت بندرعباس و در شرکت آبادراهان  به پیمانکاری جداوی  از درابست به زمین پرت شد و در دم جان باخت.

این کارگر داربست بند کرمانی، ازبالای تاور و در ارتفاع ٤٦ متری که درحال بستن گارد داربست بود که به پایین پرت شده است.

این حادثه در حالی رخ داد که بالکنی که داربست بند بسته بود وآماده زدن گارد، به دلیل این که قیچی های بالکن بست هایش شل بوده ، ناگهان لوله قیچی شل شده وپایین آمده و بالکن خم گردیده که داربست بندهم با اینکه کمربندهم داشته ولی درحال زدن گارد و اتمام کارش بودکه این حادثه رخداده است.

مرحوم حبیب جداوی، امروزپس ازانجام معاینات پزشک قانونی جهت خاکسپاری به منوجان کرمان فرستاده شد.

متاسفانه به دلیل سودجویی شرکت های پیمانکاری کارگران را وادار می کنند بدون رعایت شرایط ایمنی به سرکار رفته و متراژ تعیین شده را داربست ببندند. به همین دلیل کارگران برای سرعت بیشتر معمولن قلاب کمربند ایمنی را باز می کنند.