بنام دادخواهی و بنام پاکی و راستی

ندای مطالبه گری حقوقی کارگران پایانی نخواهد داشت تا زمانی که ستم و ستمگری همچنان کارگران را ابزار ببیند و بر حقوق قانونی آنان بیرحمانه بتازد.

کارگران شرکت بحر انرژی قشم فاز ۲۰ و ۲۱ در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۶ تعداد ۶۳۰ نفر از هفتصد نفر کارگران اعتصابی را که در خواست دستمزد قانونی خود را پس از چند ماه کرده بودند  تسویه و بلک لیست نمود.

این کارگران نه اغتشاش ،نه شلوغی و نه بی ادبی کرده بودند. فقط خواستار حقوق قانونی خودشان بودند ؛اما کارفرمای فاز ۲۰ و ۲۱ تنها راه فرونشاندن جسارت کارگران را تسویه و بلک لیست می بیند و اینگونه بدون هیچگونه جوابی برای درست شدن وضعیت حقوق کارگری نزدیک به هفتصد خانواده را نگران و آزرده خاطر می نماید و این به دور از انسانیت و به دور از امنیت ملی و میهنی است.

گزارشگر: وارتان خرمدین،عضو سندیکای کارگران  فلزکار مکانیک ایران