گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازشرکت آبادراهان در پروژه های نفتی

این شرکت زیرمجموعه شرکت فلات قاره است. وضعیت پرداخت حقوق بسیار وحشتناک است. هنوز حقوق مرداد به بعد پرداخت نشده است . وضعیت غذا افتضاح و بدون میوه و دسر و با ضعیف ترین کیفیت از لحاظ بهداشتی. از لحاظ ایمنی فقط کلاه و دستکش می دهند و از لباس کار و کفش کار ماسک …. خبری نیست. در سایت خبری از سرویس بهداشتی و جای استراحتی برای ظهر برای کارگران نیست. باید کارتون خواب شد.

 بیمه تامین اجتماعی یک ماه در میان واریز می شود. اگر اعتصاب کنی، اخراجی و بلک لیستی. در این شرکت ظلم به کارگران بی نهایت است. شرکت هر ماه پول صورت وضعیت خود دریافت می کند اما به کارگران با ۶ ما ه تاخیر حقوق می دهند. گاهی ٢٠٠ هزار تومان مساعده می دهند که کارگر نمی داند با آن چه کند.

این ظلم بدتر از قتل است. نه قتل یک نفر،بلکه قتل جامعه، جامعه کارگری و خانواده های کارگری است.