حقوق کارگران خدماتی بازیچه دست پیمانکاران

بر طبق گزارش خبرنگار پیام سندیکا شرکت درمانکار آرشیدا که بیمارستان های مدنی، باهنر، …. کرج را تامین غذایی می کند در حال حاضر ٢ ماه حقوق کارگران خود را نپرداخته و عنوان می کند دریافتی از بیمارستان های تحت پوشش خود ندارد. به همین دلیل از پرداخت حقوق کارگران معذور است. این شرکت اعلام کرده است پس از پرداخت حقوق عقب افتاده ٢ ماهه تا اخر اسفند حقوق پرداخت نخواهد کرد.

این درحالی است که این شرکت در هفته گذشته در مزایده بیمارستان شریعتی برای تامین غذای بیماران برنده شده است.

در این شرکت در ازای ١٢ ساعت کار، کارگران حقوق ١میلیون ٢٠٠ هزار تومانی دریافت می کنند.