گفتگوی خبرنگار پیام سندیکا با کارگری از پالایشگاه بندرعباس

در پالایشگاه بندرعباس هنوز حقوق تیرماه کارگران را نداده اند. در کمپ حاجبی مستقر هستیم. بیمه کارگران را ٥٠ درصد از کارگر کسر می کنند در حالی که باید ٧ درصد کسر کنند.

وضعیت خوابگاه  افتضاح و غیربهداشتی است. میوه دسر اصلا نمی دهند. صبحانه هرروز پنیر و مربا. سرویس رفت برگشت تو این گرما بدونه کولر است.