گزارش خبرنگار پیام سندیکا از وضعیت درمانی بازنشستگان فولاد

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ماه گذشته فرانشیز دفترچه های درمانی کارگران بازنشسته فولاد  دو برابر شده و به ١٠ درصد رسیده است.

این افزایش فرانشیز در حالی است که هیچ مدیری برای این افزایش به بازنشستگان پاسخگو نیست.