گزارشی از کارخانه ایران خودرو

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا طی هفته های گذشته موضوع اجرای طبقه بندی مشاغل در بین کارگران بسیار موضوع بحث قرار گرفته است. حتا در سالن بدنه سازی ایران خودرو به پیشنهاد کارگران بحث اعتصاب غذا برای اجرایی شدن طبقه بندی مشاغل مطرح گردید که با پیغام شفاهی مدیریت مبنی بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در بهمن ماه فعلن کارگران در انتظار اجرا شدن وعده داده شده هستند.

از اجرای اخرین طبقه بندی که در سال ٩٢ صورت گرفته است بیش از ٤ سال می گذرد .