گزارش تکمیلی از جابجایی کارگران در ایران خودرو دیزل به ایران خودرو

شرکت ایران خودرو، برای تامین نیروی تولیدی خود، اقدام به جذب نیرو از شرکت ایران خودرو دیزل نموده است.

با توجه به توافقات صورت گرفته بین مقامات دو شرکت، ورودی های سال ١٣٨٢ به بعد ایران خودرو دیزل، به شرکت ایران خودرو منتقل شده اند (تعداد این نفرات  حدود چهارصد نفر می باشد)

طی هماهنگی صورت گرفته، قرارداد کاری  که با این کارگران بسته شد، یکساله می باشد.

سنوات سالیانه ی این افراد از طرف شرکت ایران خودرو دیزل، به ایران خودرو منتقل شده است، منتهی چکهای  صادر شده و سنوات این افراد،( یکماه به ازای هر سال خدمت ) در نظر گرفته شده است، که این امر باعث ایجاد نگرانی در کارگران دیزل شده است. اگر چه تلویحا و شفاهی به کارگران گفته شده است که در موعد بازنشستگی، مطابق با مقررات شرکت ایران  خودرو (یعنی سالی پنجاه روز)  به آنها سنوات داده میشود. با این حال این گفته مسئولین دیزل هیچ سند قانونی ندارد و ممکن است سالهای بعد و با تغییر و تحول در مدیریت شرکت، مسئولین وقت از این امر سر باز بزنند و زیر بار آن نروند.

از طرف دیگر، این کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان آور هستند و باز معلوم نیست که در زمان بازنشستگی این افراد، آیا سختی کار این عزیزان، در زمانی که در دیزل مشغول به کار بودند، از سوی ایران خودرو لحاظ شود یا نه.

ابهام در این جابجایی کارگران را نگران کرده است