گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران الگومراسیون ذوب آهن

1-چرا بازنگری در مورد سختی کار کارگران این بخش توسط شرکت انجام نمی گیرد؟ همچنین دور از مرکز بودن شغل کارگران در دستمزد ها لحاظ نمی گردد؟

2- توجه ویژه به سختی کار کارگران الگومراسیون و همچنین گروه شغلی اشان که کمتر از میزان کاریشان است باعث افزایش حقوق و دلگرمی کارگران خواهد شد.

3- بازنگری در گروه شغلی متصدی حمل مواد این بخش

4- محوطه این بخش از کارخانه همیشه مملو از گرد و غبار است که باید با افزایش قطر لوله های مکشی هواکش ها این موضوع رفع شود. بودن گردو غبار در محیط کار از موارد سختی کار است.

5- تخصیص پاداش و پرداخت وام مسکن به کارگران قرارداد معین از جمله خواست های کارگران الگومراسیون است