گزارش تکمیلی از نیشکر هفت تپه!

طبق گزارش های ارسالی به روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران صبح امروز ١٧ بهمن، در ادامه اعتصابات چند روز اخیر شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران بخش کشاورزی که تعداد آنها حدود ٢٠٠ نفر هستند و عمومن صورت خود را با چفیه بسته بودند وارد محوطه صنعتی شرکت شده و مانع برداشت و خارج شدن شکر تولیدی از انبار شکر سفید به خارج از شرکت شدند. متاسفانه تاکنون ازطرف مدیریت شرکت پاسخی به مطالبات عقب افتاده کارگران داده نشده است .

همچنین آسیابهای شرکت در ساعت ده صبح نیز توسط کارگران معترض خاموش گردید و بار تریلی های حامل شکر که از انبار بارگیری شده بودند توسط متحصنین داخل انبار تخلیه شده و ازخروج محموله ازشرکت جلوگیری شد.