گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازمشکلات کارگران ذوب آهن

١-   متاسفانه مدیریت در موضوع تعمیر و نگهداری تاسیاسات شرکت کوتاهی کرده و خطوط فرسوده آب در شرکت را تعویض نمی کند. این منجر به غیر بهداشتی شدن آب گشته است. بطور مثال خط لوله شمال شرقی شرکت. آیا مدیران نمی دانند رفع نکردن این گونه مشکلات باعث افزایش زیان به کارخانه می شود؟

٢– باز هم قسط از پرفراژ حقوقی کارگران کسر و به بانک مهر اقتصاد داده شده است. این عیب چه زمانی رفع خواهد شد.

٣- لطفن در مورد بيارم میلیون تومان شارژ بابت خرید لباس و پوشاک در تعاون کارت را شفاف سازی کنید– امسال هنوز سود سهام شرکت تعاونی مصرف به کارگران سهام دار پرداخت نشده است.

٥ – ایا امکان ذخیره مرخصی در شرکت حذف شده است؟؟ تکلیف مرخصی ذخیره کارگران تاکنون چه می شود؟؟

٦- زمان تحویل پروژه های مسکونی نگارستان چه تاریخی است؟ آیا برای کارگران فاقد مسکن هم پروژه ای در دست اقدام هست؟