بیکاری و کارگر ارزان در پتروشیمی کنگان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در پتروشیمی کنگان و در پیمانکاری که آقای اسماعیلی نامی از اهالی قطور آذربایجان راه انداخته اند، حقوق ها بسیار ناچیز است. حقوق ریگر ١ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان است. کار این شرکت فقط سویل هست یعنی آرماتوربندی و قالب بندی. حقوق قالب بند هم ٨٠ الی ٨٥ هزار تومان است که از همه جا کمتر هست.

کلن پایه حقوق این شرکت از همه جا پایین تر هست . دلیل عمده این حقوق پایین کسی هست به نام احسان اسماعیلی که کارگران را با دستمزدی ارزان از آذربایجان آورده که کرد یا ترک هستند .

متاسفانه این کارگران در بدترین شرایط هم هیچ اعتراضی ندارند. چند روز پیش  هم یک نفر لر اعتراض کردند که با تسویه حساب روبرو شد.