کارگران اتوماسیون مدیریت الگومراسیون از مشکلات خود می گویند

1-در نظر نگرفتن سختی کار مناسب در این بخش تا روی دریافتی کارگران تاثیر داشته باشد

2- گرد و غبار شدید در محیط کار و کفایت نکردن هواکش ها

3- آلودگی صوتی بیش از حد که منجر به ناشنوایی می شود

4- گازهای شیمیایی کارگاه که به دستگاه تنفسی آسیب رسانده و مکش کافی در کارگاه و فیلترهای مناسب برای رفع این موضوع وجود ندارد

5- استرس کاری که موجب فرسوده گی زودرس کارگران شده و افسرده گی و مشکلات خانواده گی را در پی دارد

6- کار در این محیط سخت به پاداش نیازمند است تا روحیه کارگران را بالا ببرد

کارگران اتوماسیون به خبرنگار پیام سندیکا گفتند که مدیریت این مشکلات را نادیده انگاشته و برای رفع آن تلاشی نمی کند.