گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پالایشگاه لردگان

پیمانکاران مسقر در پالایشگاه لردگان قوانین عجیبی را به کارگران تحمیل کرده اند. از جمله اینکه در روزهای بارانی کارگاه را تعطیل کرده و حقوقش را هم به کارگران پرداخت نمی کنند. در حقیقت اگر کار به هر دلیلی متوقف بشود مانند باران، تقصیر کارگران بوده و حقوقی پرداخت نخواهد شد. از جمله پیمانکارانی که کارگران را خیلی اذیت می کنند پیمانکاری آذری مقدم است.