گزارش خبرنگار پیام سندیکا از حقوق های عقب افتاده

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در پالایشگاه نفت ستاره  که یکی از بدترین پروژه های کاری است و کارفرمایش فلات قاره است ، کارگران شرکت انرژی گستر بیش از ٥ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند

در پتروشیمی کنگان واقع دربوشهر کارگران شرکت پتروپالایش به پیمانکاری شرکت پیمان رودک بیش از ٤ ماه است که حقوق نگرفته اند

شرکت پایندان در فاز ١٣ هم بعد از اعتصاب کارگرانش آنها را اخراج و بلک لیست نموده و تاکنون با این کارگران اخراجی تسویه حساب نکرده است.